บทสวดมนต์ ขออาราธนาศีล 5 ขอถวายสังฆทาน

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปถวายสังฆทาน ตามประเพณีชาวพุทธ เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับครอบครัว โดยอาศัยวัดใกล้ๆ บ้านแถวท่าอิฐ และไทรม้าเป็นหลัก จำนวน 9 วัดด้วยกัน จนได้พบว่าการถวายสังฆทานจริงๆ แล้วมีบทสวดที่เหมือนๆ กัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ผู้เขียนจะได้อัพเดทบทสวดมนต์ ให้ไว้เป็นข้อมูล

คำอาราธนาศีล 5


มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานี ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจะมะ

ตั้ง นะโม 3 จบ

            พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
            ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
            สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานะ เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำถวายสังฆทาน (เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวท่านเอง)


อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากับ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร
กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ
ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้แก่ผู้ตาย)


อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยะมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งมะตะกะ
ภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อันได้แก่ บิดา มารดา และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ตลอดสิ้นกาลนานเทอญฯ


ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณวัดไทรม้าเนื้อที่จัดเตรียมบทสวดนี้ไว้ให้ และต้องขอขอบพระคุณบจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการ ออกรายงานจีพีเอสติดตามรถยนต์ http://www.thailandgpstracker.com ไว้ณ โอกาสนี้ด้วย


Previous
Next Post »