วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ลดบริโภคเค็ม ลดโรคไต

gps ติดตามรถ
ลดบริโภคเค็ม ลดโรคไต

ปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ประมาณ 4,000 ราย ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษาที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 2 แสนบาทต่อคน
คนไทย ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน และมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นปีละกว่า 7,800 ราย
ผู้ป่วยเหล่านี้ หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง จะเกิดโรคแทรกซ้อนถึงชีวิต
ปัจจุบันมีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่รอการผ่าตัดเปลี่ยนไตใหม่ประมาณ 4,000 ราย ซึ่งมีขั้นตอนในการรักษาที่ยุ่งยาก และเสียค่าใช้จ่ายสูงประมาณ 2 แสนบาทต่อคน ในแต่ละปีมีผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเพียง 400 รายเท่านั้น เพราะขาดแคลนผู้บริจาคไต ผู้ป่วยจึงต้องรักษาเพื่อยืดอายุโดยวิธีฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม หรือล้างของเสียออกทางหน้าท้อง
ศ.เกียรติคุณ พญ.ธัญญารัตน์ ธีรพรเลิศรัฐ ประธานฝ่ายการศึกษาวิชาการและฝึกอบรม โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ กล่าวว่า “ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ต้องล้างช่องท้องหรือฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมหรือปลูกถ่ายไตมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสถิติการสำรวจล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2555 พบว่าสูงถึง 58,385 ราย และมีผู้ป่วยใหม่ถึงปีละ 14,249 ราย การรักษาโดยการทำไตเทียม มีค่าใช้จ่ายสูงมาก คนละ 2 แสนบาทต่อคนต่อปี
ถ้าคำนวณค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยทั้งประเทศจะสูง 8,000 ล้านบาทต่อปี นับเป็นภาระหนักของผู้ป่วย ครอบครัว และเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่เป็นทรัพยากรของชาติ อีกทั้งการขาดแคลนแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโรคไต ในการรองรับการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้ทั่วถึง จึงเป็นปัญหาที่เผชิญกันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น การรณรงค์เพื่อป้องกันการเกิดโรคไตจึงเป็นเป้าหมายสูงสุดมากกว่าการตั้งรับแต่เพียงอย่างเดียว”
สาเหตุหลักที่ทำให้เกิดโรคไตคือพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกต้อง กินอาหารรสเค็มหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเป็นประจำ
นพ.ภานุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า “โรคไตกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในระดับทั่วโลกในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา ทำให้องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนประเทศสมาชิก ต้องลดการบริโภคเกลือลง ร้อยละ 30 ซึ่งหมายถึงการลดการบริโภคเค็มลง จะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลให้กับภาครัฐได้ปีละหลายหมื่นล้านบาท และยังลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคเรื้อรัง เช่น ความดัน เบาหวาน โรคไต โรคหัวใจ ลงซึ่งคิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสุขภาพลงได้ ทั้งนี้คนไทยมีแนวโน้มป่วยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สาเหตุส่วนใหญ่ที่สุดร้อยละ 70 เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง ซึ่ง 2 โรคนี้มีสถิติผู้ป่วยรวมเกือบ 15 ล้านคน
ด้าน รศ.พญ.อุมาพร สุทัศน์วรวุฒิ กรรมการบริหารแผน 5 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนทุกกลุ่มวัยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หลอดเลือดหัวใจมากขึ้น ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้อง ทั้งอาหารที่มีรสจัดหวาน มัน เค็ม ขาดการบริโภคผักและผลไม้อย่างเพียงพอตามเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำ คือ บริโภคผักและผลไม้ 400-500 กรัมต่อวัน รวมทั้งการมีกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กนั้นพบว่า มีทั้งภาวะโภชนาการขาดและเกิน ส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการทั้งร่างกายและสติปัญญาที่ไม่เหมาะสมตามวัยมากขึ้น ซึ่งมักมีสาเหตุมาจากการบริโภคเครื่องดื่ม ที่มีรสหวาน ขนมขบเคี้ยวต่าง ๆ ที่มีส่วนประกอบหลัก คือ แป้ง นํ้าตาล โซเดียม ในปริมาณสูง นอกจากนี้ยังได้มีการจัดทำโครงการ การส่งเสริมนวัตกรรมอาหารเพื่อลดการบริโภคเค็ม มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหาร โอทอป โดยมีแนวคิดเพื่อลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ควรเค็มแต่เค็ม โดยในปีแรกนี้ได้เลือกอาหาร 10 ชนิด ประกอบด้วย ข้าวตัง กล้วยฉาบรสเค็ม กล้วยฉาบรสหวาน คุกกี้ ทองม้วนรสเค็ม ทองม้วนรสหวาน ถั่วกรอบแก้ว หมี่กรอบ นํ้าพริก ปลากรอบ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีสามารถช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนได้ในระดับหนึ่ง
ด้าน ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่า คนไทยจะต้องลดอาหารเค็ม เพื่อรักษาไต จากการสำรวจพบว่าคนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมสูงเกินกว่าที่แนะนำถึง 2 เท่า คือเกลือ 10.8 กรัม หรือโซเดียม 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน การรับประทานอาหารรสเค็มจัด จะส่งผลให้ความดันโลหิตสูงเพิ่มการรั่วของโปรตีนในปัสสาวะ และยังมีผลเสียต่อไตโดยตรง ทำให้หัวใจทำงานหนักก่อให้เกิดภาวะหัวใจวายและความดันโลหิตสูง ความดันในสมองเพิ่มขึ้น มีโอกาสเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้
ปัญหาของผู้ป่วยโรคไต นับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญในระดับชาติ ปัจจุบันผู้ป่วยโรคไตมีอายุเฉลี่ยที่น้อยลง ส่วนหนึ่งมาจากการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มจัด ขนมขบเคี้ยวที่มีรสเค็ม หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหาร ที่มักจะต้องเติมนํ้าปลาหรือนํ้าปลาพริกทุกมื้อ
สำหรับผู้ป่วยโรคไตนั้น มีหลากหลายสาเหตุและสามารถป้องกันได้ ถ้าได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ เช่น การควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงให้ดี แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ผู้ป่วยโรคไตบางคนละเลยการรักษา ทำให้ไตวายอย่างรวดเร็วจนเสียชีวิต ดังนั้นผู้ป่วยโรคไต ควรปฏิบัติดังนี้ 1. พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ 2. ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 130/80 และระดับนํ้าตาลในเลือด 3. ควบคุมการทานอาหารรสเค็ม และจำกัดอาหารประเภทโปรตีน โดยให้บริโภคเกลือไม่เกินวันละ 5 กรัม ถ้าเทียบเป็นปริมาณโซเดียมก็ไม่ควรเกิน วันละ 2,000 มิลลิกรัม ซึ่งปริมาณดังกล่าวเทียบเท่ากับเกลือ 1 ช้อนชา 4. หลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด ยาหม้อ ยาชุดโดยไม่ปรึกษาแพทย์ 5. เลิกบุหรี่และงดดื่มสุรา และ 6. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
ขอขอบพระคุณนสพ.เดลินิวส์ สุขภาพ-ความงาม และต้องขอขอบคุณ บจก. ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการระบบจีพีเอสติดตามยนต์ จำหน่ายสินค้าคุณภาพ มาตรฐานชั้นนำระดับโลก นำเข้าจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง ตรงรุ่น ตรงยี่ห้อ ตัดปัญหาคุณภาพของสินค้าที่ลอกเลียนแบบไม่ได้คุณภาพ 

วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557

บทสวดมนต์ ขออาราธนาศีล 5 ขอถวายสังฆทาน

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปถวายสังฆทาน ตามประเพณีชาวพุทธ เพื่อเป็นศิริมงคลสำหรับครอบครัว โดยอาศัยวัดใกล้ๆ บ้านแถวท่าอิฐ และไทรม้าเป็นหลัก จำนวน 9 วัดด้วยกัน จนได้พบว่าการถวายสังฆทานจริงๆ แล้วมีบทสวดที่เหมือนๆ กัน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ ผู้เขียนจะได้อัพเดทบทสวดมนต์ ให้ไว้เป็นข้อมูล

คำอาราธนาศีล 5


มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจามะ

ทุติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานี ยาจามะ

ตะติยัมปิ มะยัง ภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ
ติสะระเณนะ สะหะ ปัญจะ สีลานิ ยาจะมะ

ตั้ง นะโม 3 จบ

            พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
            ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
            สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ ธัมมัง  สะระณัง คัจฉามิ
ตะติยัมปิ สังฆัง  สะระณัง คัจฉามิ

ศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ
สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานะ เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

คำถวายสังฆทาน (เพื่อความสุขความเจริญแก่ตัวท่านเอง)


อิมานิ มะยัง ภันเต ภัตตานิ สะปะริวารานิ ภิกขุสังฆัสสะ
โอโณชะยามะ สาธุโน ภันเต ภิกขุสังโฆ อิมานิ ภัตตานิ
สะปะริวารานิ ปะฏิคคัณหาตุ อัมหากับ ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวาย ซึ่งภัตตาหาร
กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์ ขอพระสงฆ์จงรับ
ซึ่งภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อประโยชน์
เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเทอญ

คำถวายสังฆทาน (อุทิศให้แก่ผู้ตาย)


อิมานิ มะยัง ภันเต มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ
ภิกขุสังฆัสสะ โอโณชะยะมะ สาธุ โน ภันเต ภิกขุสังโฆ
อิมานิ มะตะกะภัตตานิ สะปะริวารานิ ปฏิคคัณหาตุ อัมหากัญเจวะ
มาตาปิตุอาทีนัญจะ ญาตะกานัง กาละกะตานัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมถวาย ซึ่งมะตะกะ
ภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระสงฆ์
ขอพระสงฆ์จงรับ ซึ่งมะตะกะภัตตาหาร กับของที่เป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้
เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย รวมทั้งญาติของข้าพเจ้าทั้งหลาย
อันได้แก่ บิดา มารดา และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า ตลอดสิ้นกาลนานเทอญฯ


ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณวัดไทรม้าเนื้อที่จัดเตรียมบทสวดนี้ไว้ให้ และต้องขอขอบพระคุณบจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการ ออกรายงานจีพีเอสติดตามรถยนต์ http://www.thailandgpstracker.com ไว้ณ โอกาสนี้ด้วย


วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

เมื่อโน็ตบุ๊คเครื่องเก่ง จอแตก SAMSUNG NP350V4X

ยินดีต้อนรับสู่เวบบล็อกดีๆ ของ credit-thai.com นำเสนอเรื่องราวดีๆ ทำได้เองเป็นประจำกันเสมอมา หลังจากที่ผู้เขียนไม่ค่อยได้เข้ามามีเวลาเพิ่มเติมเนื้อหา จนในเมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา เครื่องโน็ตบุ๊คของผู้เขียนที่มีโรคประจำตัวเหมือนสายแพหลุด บางทีจะกระพริบจอดำ จับหน้าจอด้านล่างก็หาย แต่ในวันนั้นผู้เขียนพยายามจับมุมล่างทั้งซ้ายและขวาปรากฎว่าอาการไม่ดีขึ้น ทันในนั้นเองเสียงดังเพลี้ย เอาละสิเมื่อโน็ตบุ๊คเครื่องเก่ง จอแตก SAMSUNG NP350V4X

เย็นวันนั้นเองผู้เขียนได้ไปเลือกเครื่องใหม่เข้ามาประจำการทันทีเป็น Lenovo Z5070 หน้าจอขนาด 15.6 นิ้วหมดไปหลายตังค์อยู่เหมือนกัน แต่หลังจากติดตั้ง WINDOWS 8.1 PRO ไปแล้วปรากฎว่ายังมองไม่เห็นไวร์เลสไดร์เวอร์ เดือนร้อนต้องเอาจอเก่ามาต่อกับเครื่องเก่ง SAMSUNG NP350V4X ไปพลางๆ ก่อน

วันนี้ผู้เขียนได้ฤกษ์ดีก็จะได้ลองซ่อมหรือว่าเปลี่ยนจอโน็ตบุ๊คเองสักครั้ง ก่อนเที่ยงวันนี้เองก็ได้ตัดสินใจถอดประกอบ สำหรับขั้นตอนการถอดประกอบก็เริ่มกันเลย

ขั้นตอนที่ 1 ถอดแบตเตอรี่ออก การถอดแบตเตอรี่สามารถทำได้โดยพลิกด้างหลังขึ้นแล้วถอดออก จะมีสัญลักษณ์รูปกุญแจ ว่าปลดล็อกแล้ว จากนั้นก็ถอดแบตเตอรี่ออกเพื่อความปลอดภัย สำหรับรุ่นที่ผู้เขียนกำลังซ๋อมก็คือ SAMSUNG NP350V4X


ขั้นตอนที่ 2 ถอดแผ่นปิดหัวน็อตบริเวณมุมล่างจอ ทั้งสองด้าน จากนั้นจะเห็นน็อต 2 ตัวฝั่งซ้าย 1 ตัวและฝั่งขวา 1 ตัว ให้ถอดน็อตออกทั้งสองตัว


ขั้นตอนที่ 3 แกะฝาครอบหน้าจอออก ฝาครอบหน้าจอจะมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ค่อยๆงัดออกเบาๆ ระวังหัก ตัวกรอบหรือฝาครอบหน้าจอจะบังตัวจอแอลอีดีไว้อีกทีหนึ่ง


ขั้นตอนที่ 4 ถอดน็อตยึดจอด้านข้าง พยายามหาที่เก็บน็อตให้ดี ระวังอย่าให้หาย ทางที่ดีหากล่องสำหรับเก็บน็อตไว้เลย อย่าวางไว้กับโต๊ะ เพราะไม่รู้ว่าเราจะได้อะไหล่ครบเมื่อไหร่ ครั้นอะไหล่ครบ หาน็อตไม่เจออีก จะกลายเป็นว่าเรื่องไม่เป็นเรืองไปป่าวๆ
ขั้นตอนที่ 5 หลังจากถอดน็อตยึดจอด้านข้างฝั่งละ 3 ตัวออกเรียบร้อยแล้ว ก็ถอดจอและฝาหลังจอออกมาระวังสายแพนิดหนึ่งอย่ารุนแรงเกรงว่าสายจะหัก ใช้งานไม่ได้

ขั้นตอนที่ 6 ลักษณะของหน้าจอที่ถอดออกมามีลักษณะตามรูป ผู้เขียนรีบพกเก็บ เตรียมบุกพันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน หาอะไหล่ ไม่ต้องรอเข้าศูนย์ซ่อมซัมซุง เสียเวลา เสียการเสียงานไปป่าว ๆ
ขั้นตอนที่ 7 ผู้เขียนเดินตะเวณหาจอแอลอีดี ขนาด 14 นิ้วที่พันธ์ทิพย์งามวงศ์วาน ก็ได้พบปะกับเนื้อคู่ เจ้าของร้านถามว่าพี่ "เอามือหนึ่งหรือมือสอง" ราคาห่างกันครึ่งหนึ่ง ผู้เขียนสอบถามเพิ่มเติมว่า "มือสองเอามาจากไหน" เสียงเจ้าของร้านตอบ "ก็แกะจากเครื่องมือสองดีๆนี่แหล่ะ" เป็นอันได้ข้อสรุปว่าผู้เขียนเลือกจอแอลอีดีมือสอง ด้วยการรับประกันยาวนานถึง 1 เดือนเต็ม

ส่วนในขั้นตอนการประกอบก็ใส่ย้อนกลับไป เริ่มจากขั้นตอนที่ 4 ก่อนคือประกอบจอจากน็อตยึดข้างจอ จากนั้นลงไปหาขั้นตอนที่ 5 ใส่จอและฝาหลัง ต้องระมัดระวังขั้นตอนการติดสายแพหลังจอให้ดี ผู้เขียนใช้กาวสองหน้าของ 3M

สรุปว่า ผู้เขียนสามารถซ่อมหรือเปลี่ยนหน้าจอโน็ตบุ๊คตัวเก่งได้ด้วยตัวเอง ข้อสำคัญคือหมดงบประมาณไปพันต้นๆ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี หากผู้อ่านไม่สามารถทำได้ด้วยตนเองก่อนส่งโน็ตบุ๊คสู่ร้านซ่อม ให้ถอดฮาร์ดดิสก์เก็บไว้ก่อน โดยเฉพาะสุภาพสตรี หากมีรูปภาพอะไรในเครื่องจะได้ไม่หลุดออกไปสู่สาธารณะ ป้องกันไว้ก่อน ต้องขอขอบคุณ เวบไซต์ thaigpstrack.com นำเสนอเรื่องราวอันเป็นประโยชน์ต่อการเลือกฮาร์ดแวร์ระบบติดตามรถยนต์

วันพุธที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2557

เปิด dhcp service บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Windows 2008 STD

ยินดีต้อนรับสู่เวบบล็อกเครดิต-ไทยดอทคอมนำเสนอเรื่องราวดีๆ สำหรับการทดลองทำได้ด้วยตนเอง ทำเรื่องใดก็เขียนเล่าสู่กันฟังเรื่องนั้น ๆ วันนี้ก็เช่นเดียวกันผู้เขียนมีโอกาสเข้ามาแก้งานให้กับบริษัทฯลูกค้าเก่าแก่ ปัญหาเกี่ยวกับระบบ dhcp services บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ Windows 2008STD

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราเริ่มต้นกันเลยดีกว่า

ขั้นตอนที่ 1 ให้คลิกขวาที่ Computer เลือก Manage


 ขั้นตอนที่ 2 จากนั้นที่หน้าจอ Server Manager ให้คลิกขวาที่ Roles เลือกไปที่ Add Roles


 ขั้นตอนที่ 3 ให้เลือกที่ DHCP Server จากนั้นกด Next

ขั้นตอนที่ 4 โปรแกรมจะค้นหาการ์ดแลนและไอทีแอดเดรสเพื่อใช้เป็นอินเตอร์เฟซหลักในการจ่าย dhcp ในที่นี้พบการ์ดแลนที่ไอพีแอดเดรส 10.10.10.1


ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนนี้จะถามถึงโลคัลโดเมนและdns server ให้เลือกไปที่เครื่องตัวเอง จากนั้นกด Next


ขั้นตอนที่  6  เป็นขั้นตอนที่สำคัญเพราะเราจะกำหนดขอบเขตของการจ่าย dhcp ให้กับระบบเครือข่าย ให้ป้อนชื่อ Scope Name, Starting IP Address, Ending IP Address, Subnet Mask และ Default Gateway จากนั้นกด OK

ขั้นตอนที่ 7  การติดตั้งจะถามถึงหน้าที่การจ่ายไอพีแอดเดรสสำหรับ IPV6 ในที่นี้ให้เลือก Disable DHCPv6 stateless mode for this server


ขั้นตอนที่ 8 ขั้นตอนการติดตั้งจะสรุปการตั้งค่าทั้งหมดให้ว่าตรงกับความต้องการหรือป่าว หากตรวจสอบแล้วพบว่าทุกอย่างถูกต้องก็เลือกการติดตั้ง Install


สำหรับเนื้อหาการติดตั้งซอฟต์แวร์ DHCP Services บนเครื่องวินโดร์ 2008 Standard ก็สามารถทำได้ตนเองโดยไม่ยาก เหตุผลที่ผู้เขียนเลือกเวอร์ชั่นนี้ก็เพราะเป็นระบบที่ยังคงมีใช้อยู่ และเราอาจจะไม่พบบ่อยๆ ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนต้องขอขอบคุณ บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านการให้บริการ GPS TRACKING ช่วยเอื้อเฟื้อพื้นที่เวบไซต์ดีๆ

วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2557

เรื่องยุ่งๆ เมื่อไม่สามารถติดตั้ง WINDOWS SERVER 2008 R2 64bit บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ HP Server ML310e Gen8

ยินดีต้อนรับสู่เวบบล็อกดี ๆ credit-thai.com นำเสนอเรื่องราวการติดตั้งซอฟต์แวร์ WINDOWS SERVER 2008 R2 64bit บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ใหม่ HP Server ML310e Gen8 ผู้เขียนได้ติดตั้งฮาร์ดดิสก์ขนาด 1TB จำนวน 2 ลูกและกำหนดค่าให้เป็นแบบ raid 1 เรียบร้อย งานยุ่งๆ ก็ประกฎว่าไม่สามารถติดตั้งแผ่นโปรแกรม WINDOWS 2008 SERVER 64bit ได้ เพราะมองไม่เห็นฮาร์ดดิสก์

ผู้เขียนรีบตัดสินใจโดยทันทีว่าซอฟต์แวร์ WINDOWS SERVER 2008 R2 64bit นี้น่าจะเก่าเกินกว่าที่ฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่จะรองรับได้ ก็พยายามไปดาวน์โหลดแบบทดลองใช้ฟรี 180 วันเป็น WINDOWS SERVER 2012  มาแทน ปรากฏว่าไม่สามารถดาวน์โหลดได้ จำเป็นต้องวกกลับมายังแผ่นโปรแกรมที่มีอยู่

เมื่อเราใส่แผ่น WINDOWS SERVER 2008 R2 64bit ระบบจะนำไปสู่การติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและจะร้องถามถึงโปรแกรมไดร์ฟเวอร์ HP Dynamic Smart Array B120i ก็ให้เราไปดาวน์โหลดตามรูป ใช้คีย์เวิร์ดและลองค้นหาดูโดยเสริจเอนจิ้น ดังรูปจากนั้นแตกไฟล์ไปยัง usb drive เพื่อนำไปให้โปรแกรมติดตั้งมองเห็น คราวนี้โชคดีสามารถติดตั้งไดร์ฟเวอร์ HP Dynamic Smart Array B120i ได้สำเร็จ เป็นอันปิดจ็อบ

ต้องขอขอบคุณ บจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ผู้นำด้านอุปกรณ์ GPS TRACKING และระบบซอฟต์แวร์ติดตามรถยนต์ คุณภาพมาตรฐาน ราคาประหยัด เอื้อเฟื้อพื้นที่บล็อก

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ลุยกันต่อภาค 2 กับการป้องกันเวบไซต์โดยอาศัย modsecurity

สวัสดีกันอีกครั้งสำหรับแฟนบล็อกของ credit-thai.com กันทุกๆท่าน ช่วงนี้ผู้เขียนจะได้อัพเดทเรื่องราวกันอย่างต่อเนื่องหน่อยเพราะโครงการที่ดูแลอยู่ใกล้จะปิดงบประมาณ อีกทั้งทางบจก.ไทย พรอสเพอรัส ไอที ซึ่งเป็นผู้นำด้านการให้บริการ เช่ารถตู้ vip เองก็ย้ายโฮสต์ใหม่ด้วย ดังนั้นเนื้อหาในวันนี้ก็คงหนีไม่พ้นการปรับปรุงของเดิมให้ดียิ่งขึ้น

ภาคแรกที่ผู้เขียนเคยแนะนำก็คือ เพิ่มความปลอดภัยให้เวบไซต์โอเพ่นซอร์สขั้นสุดกำลัง หลังจากนั้นเวบไซต์ที่ดูแลอยู่ก็ไม่เคยโดยวางโค๊ดซ่อน หรือสร้างอันตรายให้กับไซต์อื่น ๆ อีกเลย ถือว่าการทำงานครั้งแรกใช้งานได้ค่อนข้างดีมาก แต่ครั้งนี้ผู้เขียนจะแนะนำเพิ่มเติมการเปิดกฎเกณฑ์เพิ่มเติมให้กับ modseurity พูดง่ายๆ เพิ่มการฟิลเตอร์ให้มากขึ้นนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 1 ติดตั้งโปรแกรม modsecurity กันก่อน สำหรับระบบโอเอสที่ผู้เขียนใช้ก็คือ ubuntu server 14.04.1 LTS

apt-get install libapache-mod-security2 modsecurity-crs

ขั้นตอนที่ 2 สร้างกฎเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้โปรแกรมฟิลเตอร์การถูกโจมตีในแบบเลเยอร์ 7 ได้ดียิ่งขึ้น ให้เปลี่ยนไดเรคทอรี่ไปที่ไฟล์คอนฟิกของ modsecurity คือ /etc/modsecurity

 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_40_generic_attacks.data .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_35_bad_robots.data .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_35_scanners.data .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_30_http_policy.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_20_protocol_violations.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_21_protocol_anomalies.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_23_request_limits.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_42_tight_security.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_45_trojans.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_47_common_exceptions.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_50_outbound.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_59_outbound_blocking.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_crs_60_correlation.conf .
 ln -s /usr/share/modsecurity-crs/base_rules/modsecurity_50_outbound.data .

ขั้นตอนที่ 3 สั่งรีสตาร์ทเซอร์วิสของ apache2 เป็นอันสิ้นสุดขบวนการ
/etc/init.d/apache2 restart

เพียงขั้นตอนง่ายๆ แค่นี้ก็สร้างไฟล์วอลเลเยอร์ 7 ขึ้นมาใช้เองได้อย่างดี ฟรีและมีประสิทธิภาพสูงเสียด้วย

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557

เมื่อต้องกำหนดค่า bind9 เองให้ใช้งาน blogspot โดเมนส่วนตัวได้

ยินดีต้อนรับสู่เวบไซต์ credit-thai.com รวบรวมเรื่องราวดีๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ ของผู้เขียนอันเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหา หรือทำซ้ำได้อีกครั้งในอนาคต ผู้เขียนเองใช้งานบล็อกเกอร์สร้างโดเมนของบริษัทฯเองที่ทำอยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเวบไซต์ให้บริการ เช่ารถตู้ alphard ที่ใช้โฮสต์แบบลินุกส์ เป็นต้น เนื่องจากถนัดใช้เฉพาะระบบ Graphic User Interface(GUI) อยู่เป็นประจำ คราวนี้ต้องมากำหนดค่า bind9 เองให้ใช้งาน blogspot โดเมนส่วนตัวได้

ผู้เขียนมีเวบไซต์หนึ่ง มีโดเมนส่วนตัวเคยโฮสต์อยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของทางบริษัทฯ แต่วันนี้ต้องการย้ายไปยังพื้นที่ของบล็อกเกอร์ ก็เกิดเรื่องยุ่งยากขึ้นเพราะบล็อกเกอร์เองไม่ยอมให้ตั้งค่าโดเมนส่วนตัวเองเพราะกำหนดค่า DNS Server เองไม่ถูกต้อง

วิธีการกำหนดค่าให้โปรแกรม bind9 ทำงานได้อย่างถูกต้องผู้เขียนจะขอแปะโค๊ดตัวอย่างให้ดูกัน การกำหนดค่านี้ผู้เขียนทำสำเร็จและบล็อกเกอร์ก็ยอมให้ตั้งค่าได้
; BIND reverse data file for empty rfc1918 zone
;
; DO NOT EDIT THIS FILE - it is used for multiple zones.
; Instead, copy it, edit named.conf, and use that copy.
;
$TTL  86400
@    IN   SOA   ns1.used-cars-thailand.com. root.used-cars-thailand.com. (
            2014081001   ; Serial
             604800     ; Refresh
             86400     ; Retry
            2419200     ; Expire
             86400 )    ; Negative Cache TTL
;

@    IN   NS   ns1.used-cars-thailand.com.
ns1   IN   A    122.155.210.36
@ 3600 IN   A    216.239.32.21
@ 3600 IN   A    216.239.34.21
@ 3600 IN   A    216.239.36.21
@ 3600 IN   A    216.239.38.21
www 3600 IN   CNAME  ghs.google.com.
meeg22futq73 3600 IN  CNAME  gv-abukev3xe3ugbp.dv.googlehosted.com.

ค่าที่กูเกิลแนะนำให้ตั้งค่าประกอบด้วยเทมเพลตต่อไปนี้
@ 3600 IN A 216.239.32.21
@ 3600 IN A 216.239.34.21
@ 3600 IN A 216.239.36.21
@ 3600 IN A 216.239.38.21
www 3600 IN CNAME ghs.google.com
meeg22futq73 3600 IN CNAME gv-abukev3xe3ugbp.dv.googlehosted.com
หลังจากแก้ไขแล้วทดสอบโดยการ รีสตาร์ทเซอร์วิสดู
/etc/init.d/bind9 restart

หากรีสตาร์ทเซอร์วิสได้สำเร็จ ลองทดสอบดูว่าโดเมนที่กำหนดค่าให้บล็อกเกอร์ใหม่ทำงานครบถ้วน ก็เป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการแก้ไขไฟล์คอนฟิกเพื่อกำหนดค่า bind9 ให้บล็อกเกอร์สามารถใช้งานโดเมนส่วนตัวได้